}

PRIVACY VERKLARING

Stoer VA,
gevestigd aan Vermeerweg 29
9761 HV Eelde
Eenmanszaak, KvK nr: 51903997
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stoer VA
Wanda Spaak-Oosterhof
Vermeerweg 29
9761 HV Eelde
06 50 58 47 40
info@stoerva.nl
www.stoerva.nl
Wanda Spaak-Oosterhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Stoer VA. Zij is te
bereiken via info@stoerva.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Stoer VA:

Stoer VA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke ik verwerk:

Stoer VA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat
wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met mij op via info@stoerva.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:

Stoer VA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling
– verzenden van mijn nieuwsbrief
– je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen
uitvoeren
– je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– Stoer VA verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stoer VA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Stoer VA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:
Personalia > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Adres > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Rekeningnummer > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stoer VA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stoer VA blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stoer VA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Stoer VA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stoerva. nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie
van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. In ieder geval binnen vier weken.
Stoer VA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Stoer VA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakin en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via
info@stoerva.nl.